• Przetwarzanie danych

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNEGO Z ART. 13 UST. 1 RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Stepp SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 ul. Jana Rosoła 61B/17;
  2. Przedstawicielem Administratora jest Krzysztof Kamiński, steppkrzysztof@gmail.com, tel. +48 601 88 26 28, 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Letnia 1;
  3. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych:  Krzysztof Kamiński, steppkrzysztof@gmail.com, tel. +48 601 88 26 28, 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Letnia 1;
  4. Cel przetwarzania danych osobowych: Zrealizowanie złożonego przez klienta zamówienia. w tym dostarczenie zrealizowanego zamówienia do klienta. w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji i zwrotów dotyczących zamówień z sklepu internetowego firmy Stepp SP. z o.o., oraz jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną wykorzystane w celach marketingowych, np . przesyłanie informacji o promocjach drogą mailową. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. Odbiorcą danych osobowych będzie firma kurierska w celu zrealizowania zamówienia do końca, oraz w niektórych przypadkach firma o charakterze księgowym w celu rozliczenia faktur i paragonów z urzędem skarbowym;
  6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: ze względu na rękojmię w handlu internetowym Twoje dane będą przechowywane minimum dwa lata od ich pozyskania i będą odnawiane jeśli dokonasz kolejnych zakupów na naszych platformach;
  7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (organem nadzorczym jest UODO  z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), a także o prawie do przenoszenia danych i do zapomnienia twoich danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy o sprzedaży/kupnie między firmą Stepp SP z o.o., a klientem podającym te dane osobowe;

 

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w punktach: 6,7,  8.