• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którymi Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia objęła Towar w posiadanie. Konsument może odstąpić od Umowy całkowicie lub częściowo.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego na adres e-mail Sprzedawcy lub adres do korespondencji wskazane § 3 ust. pkt 2 i 4 Regulaminu, wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może również złożyć z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w formularzu kontaktowym.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest wysyłany Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, procedura zwrotu Towaru odbywa się w następujący sposób: 

1)      Konsument odsyła Towar na adres wskazany § 3 ust. pkt 4 Regulaminu, dołączając dowód zakupu,

2)      Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew, wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy, na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona,

3)      Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży,

4)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy swój rachunek bankowy.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 8 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostawy.
 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy Towarów, którą oferuje).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy

 

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Towar objęty jest rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną (Konto) może zostać zgłoszona w jeden z następujących sposobów:

1)      na piśmie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 3 Regulaminu,

2)      pocztą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu,

3)      za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

 1. Reklamacja dotycząca Towaru może zostać zgłoszona w jeden z następujących sposobów:

1)      pocztą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu,

2)      na piśmie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 4 Regulaminu.

 1. Rozpatrywane są reklamacje, które:
 2. złożone są na jeden ze sposobów wskazanych w niniejszym paragrafie i zawierają aktualne dane Klienta, w tym dane do kontaktu,
 3. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
 4. w przypadku reklamacji dotyczącej Towaru – składane są wraz z dowodem zakupu (w szczególności paragonem lub fakturą VAT).
 5. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 4 Regulaminu, przesyłką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście. Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 6. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji złożonej w oparciu o rękojmię, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę Towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy z tytułu niezgodności Towaru z Umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 11. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacja taka umieszczona jest przy opisie tego Towaru. Informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie) są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).