• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Textiledeco

 

 • 1 Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym textiledeco.pl
 2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią:

1)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.; dalej Ustawa o ochronie danych osobowych),

2)      Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.; dalej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

3)      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459; dalej Kodeks cywilny),

4)      Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683; dalej Ustawa o prawach konsumenta).

 

 • 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Stepp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 61B/17, 02-777 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460783, NIP 9512366921, REGON 146660401, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, będąca właścicielem Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym textiledeco.pl, za pośrednictwem którego dokonuje się sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 3. Klient– osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie lub korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w postaci Konta.
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa– umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość w języku polskim.
 6. Strony– Klient i Sprzedawca.
 7. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 8. Zamówienie– procedura prowadząca do zawarcia Umowy za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formy płatności oraz dostawy.
 9. Koszyk– formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia.
 10. Rejestracja– czynność polegająca na przesłaniu Danych w celu założenia Konta.
 11. Dane– dane podawane przez Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu określonym w Regulaminie.
 12. Konto– utworzony po dokonaniu Rejestracji panel Klienta, umożliwiający Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów oraz przeglądanie historii Zamówień.
 13. Cena– cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT); Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 14. Koszty dostawy– koszty dostarczenia Towaru, które ponosi Klient.
 15. Płatność– zapłata należności za realizację Zamówienia, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, dokonywana w sposób określony przez Klienta w Zamówieniu.
 16. Przelew dedykowany– przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Blue Madia S.A.
 17. ODR (online dispute resolution) – forma rozstrzygania sporów online.

 

 • 3 Ogólne warunki
 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia (w tym urządzenia mobilnego) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, jak również dostępu do możliwości odbierania wiadomości pocztą elektroniczną (aktywne konto e-mail). Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji, jak również przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. W związku z Rejestracją Sprzedawca przetwarza Dane Klienta w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci Konta.
 5. W związku z Zamówieniem Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy.
 6. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter poglądowy i służą wyłącznie ekspozycji.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący Towarów, Umów oraz Konta odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych Sprzedawcy:

1)      Telefonicznie pod numerem telefonu 601882628, 605914353

2)      drogą mailową na adres e-mail: sklep@textiledeco.pl, 

3)      pocztą na adres Sprzedawcy: ul. Jana Rosoła 61B lok. 17, 02-777 Warszawa,

4)      Pocztą na adres punktu odbioru osobistego: ul. Letnia 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna. (punkt odbioru czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 17:00 )

 1. Klient oświadcza że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego pod adresem:https://www.textiledeco.pl/news/n/180/Przetwarzanie-danych

 

 • 4 Konto
 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja i obsługa Konta jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym
  https://www.textiledeco.pl/register/
 4. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w 3 powyżej, zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta.
 5. Podczas Rejestracji Klient podaje następujące Dane: 

1)      adres e-mail,

2)      hasło,

3)      imię,

4)      nazwisko,

5)      numer telefonu, przy czym jego podanie jest dobrowolne.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 3. W związku z Rejestracją Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną w postaci Konta, które umożliwia Klientowi w szczególności: 

1)      szybsze składanie Zamówień,

2)      przeglądanie historii Zamówień,

3)      monitorowanie statusu płatności za Zamówienia.

 1. W Koncie Klient może podać następujące informacje:

1)      adres do wysyłki,

2)      zgłoszenie chęci otrzymania faktury VAT,

3)      dane do faktury VAT.

 1. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 2. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Konta, loginu oraz hasła jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest podmiot niebędący Konsumentem, który udostępnia utworzone Konto w zakresie swojej struktury organizacyjnej.
 3. Klient może usunąć Konto, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie w tym przedmiocie na dane kontaktowe wskazane w § 3 ust. pkt 2-4 Regulaminu.

 

 • 5 Złożenie Zamówienia
 1. Klient może złożyć Zamówienie na dwa sposoby:

1)      za pośrednictwem Konta na stronie www.textiledeco.pl, po dokonaniu Rejestracji,

2)      poprzez złożenie Zamówienia na stronie wskazanej w pkt. 1) powyżej, bez dokonywania Rejestracji.

 1. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 2. Wiążąca Strony jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. rodzaj i ilość Towaru, sposobu dostarczenia Towaru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Poprzez kliknięcie przycisku Klient akceptuje warunki Zamówienia, w tym właściwości i ilość Towaru oraz Cenę i Koszty dostawy oraz zobowiązuje się do zapłaty Ceny i Kosztów dostawy.
 5. W przypadku składania Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt 2) powyżej Klient podaje następujące Dane:

1)      Imię,

2)      Nazwisko

3)      Adres e-mail,

4)      Adres do wysyłki,

5)      Chęć otrzymania faktury VAT oraz dane do faktury VAT.

6)      nr telefonu - przy wysyłce kurierskiej i INpost

 1. Sprzedawca potwierdza wpływ Zamówienia, przesyłając na adres e-mail Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie Zamówienia oraz w formie załączników do tej wiadomości:

1)      Informację o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia lub terminie, w którym Sprzedawca będzie w stanie wskazać, kiedy Zamówienie zostanie zrealizowane,

2)      Regulamin,

3)      Formularz odstąpienia od Umowy oraz pouczenie w tym zakresie.

 

 1. Następnie Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. O wysłaniu Towaru lub gotowości do jego odbioru osobistego Sprzedawca informuje Klienta w odrębnej wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail Klienta.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na uprzednio złożone przez Klienta Zamówienia.
 5. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
 6. W przypadku braku zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru w magazynie Sprzedawcy i niemożności zdobycia go na czas realizacji określony w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na podany przez niego adres e-mail.
 7. W przypadku braku zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego Cenę za ten Towar. Zwrot obejmuje także Cenę pozostałych Towarów i Koszty dostawy, chyba że zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części.
 8. Klient może zmienić Zamówienie do chwili otrzymania przez niego wiadomości zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 8 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Płatność została dokonana przed dostawą Towaru, zmiana Zamówienia nie może polegać na wybraniu przesyłki pobraniowej lub odbioru osobistego. Zmiana Zamówienia możliwa jest drogą mailową lub telefoniczną, z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w § 3 ust.  pkt 1-2 Regulaminu.
 9. Klient może anulować Zamówienie do chwili otrzymania przez niego wiadomości z informacją o wysłaniu Towaru, o której mowa w ust. 9 powyżej. Anulowanie Zamówienia możliwe jest drogą telefoniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w § 3 ust. pkt 1 Regulaminu.
 10. W przypadku zmiany lub anulowania Zamówienia w ten sposób, że powstanie nadpłata po stronie Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaty na konto, z którego dokonano płatności. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje jak przy standardowym procesie składania Zamówienia.

 

 • 6 Odstąpienie od Umowy
 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którymi Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia objęła Towar w posiadanie. Konsument może odstąpić od Umowy całkowicie lub częściowo.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego na adres e-mail Sprzedawcy lub adres do korespondencji wskazane § 3 ust. pkt 2 i 4 Regulaminu, wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może również złożyć z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w formularzu kontaktowym.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest wysyłany Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, procedura zwrotu Towaru odbywa się w następujący sposób: 

1)      Konsument odsyła Towar na adres wskazany § 3 ust. pkt 4 Regulaminu, dołączając dowód zakupu,

2)      Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew, wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy, na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona,

3)      Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży,

4)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy swój rachunek bankowy.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 8 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostawy.
 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy Towarów, którą oferuje).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy

 

 • 7 Płatności
 1. Klient może – według swojego wyboru – dokonać Płatności przed dostawą Towaru (przedpłata) lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności: 

1)      przedpłata za pośrednictwem przelewów online,

2)      przedpłata za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany przez niego w Sklepie,

3)      płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

4)      płatność kartą kredytową

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Podczas finalizacji Zamówienia po wybraniu przycisku wskazującego na płatność online, Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Blue Media S.A., gdzie będzie mógł wybrać płatność przelewem bankowym.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż nigdy nie wysyła do Klientów wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
 3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Faktury VAT lub paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF lub w wersji papierowej wraz z przesyłką.
 5. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego żądanie w tym przedmiocie. Żądanie przesłania faktury VAT w formie papierowej należy zgłosić na adres e-mail wskazany w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu.

4)      płatność kartą płatniczą

       Karty płatnicze:
        Visa
        Visa Electron

        MasterCard
        MasterCard Electronic
        Maestro

 

 • 8 Dostawa
 1. Dostawa Towaru dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następujący sposób, zależnie od decyzji Klienta:

1)      Wysyłka kurierska,

2)      Paczkomaty Inpost,

3)      Odbiór osobisty.

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji przy płatności karta kredytową. W niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 10 dni roboczych.
 2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony w podsumowaniu Zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Towaru do wysyłania Klientowi. W przypadku zamówienia większej ilości Towarów, Towary dostarczane są w jednej przesyłce.
 3. O fakcie wysłania Towaru lub gotowości do jego odbioru osobistego Klient zostaje poinformowany drogą mailową zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia i wynoszą odpowiednio:

 

Koszt dostawy jest różny w zależność od wielkości zamówienia

Zamówienia

   •  Zamówienie powyżej 250 pln brutto – koszt dostawy - 0,00 pln

    Dostawy

    Nasz magazyn i punkt odbioru osobistego:

    05-510 Konstancin Jeziorna ul. Letnia 1 godzina 11:00 - 17:00

    Wysyłka tego samego dnia (zamówienia do godziny 10:00 z etykietą własną), lub następnego dnia roboczego

    Koszt dostawy jest różny w zależność od wielkości zamówienia

    Dostawy

    Nasz magazyn i punkt odbioru osobistego:

    05-510 Konstancin Jeziorna ul. Letnia 1 godzina 11:00 - 17:00

    Wysyłka tego samego dnia (zamówienia do godziny 10:00 z etykietą własną), lub następnego dnia roboczego

    Koszt dostawy jest różny w zależność od wielkości zamówienia

    Zamówienia wysyłamy Kurierem DPD  lub do paczkomatów InPost

    Koszty dostawy do paczkomatów:

    •  Zamówienie powyżej 250 pln brutto – koszt dostawy - 0,00 pln

     

    • zamówienie w przedziale 77,00 - 249,99 pln brutto – koszt dostawy - 16,99 pln

    • zamówienie w przedziale 30,00 -76,99 pln brutto – koszt dostawy - 18,99 pln

    • zamówienie w przedziale 0 -29,99 pln brutto – koszt dostawy - 24,99 pln
    Koszty dostaw do DPD Pickup punkt
    • Zamówienie powyżej 300,00 pln brutto – koszt dostawy - 0,00 pln
    • zamówienie w przedziale 50,01 - 299,99 pln brutto – koszt dostawy - 7,99 pln
    • zamówienie w przedziale 0 -50,00 pln brutto – koszt dostawy - 12,99 pln


    Koszty dostawy kurierskich:

     

    •  Zamówienie powyżej 250,00 pln brutto – koszt dostawy - 0,00 pln
    • zamówienie w przedziale 50,01 - 249,99 pln brutto – koszt dostawy - 8,99 pln
    • zamówienie w przedziale 0 -50,00 pln brutto – koszt dostawy - 15,99 pln

 1. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 2. Przy opcji dostawy na wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć Towar dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki zostanie ona odesłana z powrotem do Sklepu.
 3. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku odbioru osobistego, Klient może odebrać towar w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19 pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 3 ust. pkt 4 Regulaminu.
 4. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 Regulaminu.
 6. Dostawa jest darmowa przy zamówieniu powyżej 150,01 złotych brutto.

 

 • 9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Towar objęty jest rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną (Konto) może zostać zgłoszona w jeden z następujących sposobów:

1)      na piśmie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 3 Regulaminu,

2)      pocztą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu,

3)      za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

 1. Reklamacja dotycząca Towaru może zostać zgłoszona w jeden z następujących sposobów:

1)      pocztą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 2 Regulaminu,

2)      na piśmie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 4 Regulaminu.

 1. Rozpatrywane są reklamacje, które:
 2. złożone są na jeden ze sposobów wskazanych w niniejszym paragrafie i zawierają aktualne dane Klienta, w tym dane do kontaktu,
 3. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
 4. w przypadku reklamacji dotyczącej Towaru – składane są wraz z dowodem zakupu (w szczególności paragonem lub fakturą VAT).
 5. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. pkt 4 Regulaminu, przesyłką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście. Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 6. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji złożonej w oparciu o rękojmię, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę Towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy z tytułu niezgodności Towaru z Umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 11. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacja taka umieszczona jest przy opisie tego Towaru. Informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie) są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).

 

 • 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

 

 • 11 Dane osobowe
 1. Administratorem danych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w postaci Konta, realizacji Umów i kontaktu z Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedawcy, realizowanego w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody w drodze przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
 4. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o ochronie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca informuje, że:

1)      nie świadczy usług posprzedażnych,

2)      nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66(1) § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.),

3)      nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

 1. Regulamin jest udostępniony na Stronie w sposób umożliwiający jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Sklepu i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.
 3. Sprzedawca powiadomi Klienta posiadającego Konto o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na Stronie.
 4. Klient jest związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto) winno nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed wejściem w życie tych zmian, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
 8. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 9. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej uokik.gov.pl.
 10. Klient będący Konsumentem ma także prawo skierować sprawę do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: federacja-konsumentow.org.pl.
 11. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do przesyłki lub odesłać osobno na adres e-mail olaf@creativpolska.com

Adresat:

Stepp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 61B/17, 02-777 Warszawa, olaf@creativpolska.com

PRZESYŁKĘ NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES:

 1. Letnia 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………….............................................

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, iż zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Textiledeco.pl odstępuję od zawartej umowy sprzedaży określonej zgodnie z poniższymi danymi:

 

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..

Data zakupu: ………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………………………

Wartość towaru (PLN): …………………………………………………………………………………………….

 

DANE O RACHUNKU BANKOWYM:

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia od umowy:

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w Regulaminie Sklepu Internetowego Textiledeco.pl, w szczególności z warunkami oraz zasadami dokonywania zwrotu towaru.

 

 

………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Klienta

 

2019-04-10-banner_karty-002-.png

 

2019-04-10-banner_karty2-002-.png